Nota prawna

INFORMACJE DLA KLIENTÓW AION BANK SA / NV W POLSCE

AION BANK SA / NV jest instytucją kredytową utworzoną jako spółka akcyjna („société anonyme” / „naamloze vennootschap”) zgodnie z prawem belgijskim, z siedzibą pod adresem Manhattan Center, Avenue du Boulevard 21, 1210 Bruksela, Belgia i zarejestrowaną w rejestrze The Crossroad Bank of Enterprises pod numerem 403.199.306 (“Bank”). Bank posiada licencję Narodowego Banku Belgii i Europejskiego Banku Centralnego jako instytucja kredytowa zgodnie z belgijskim prawem bankowym z dnia 25 kwietnia 2014 r. 

Bank w Polsce działa poprzez oddział Aion Bank S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Dobra 40, 00-344 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000807333, REGON: 384549659, NIP 1080023480 (“Oddział”). 

W dniu 11 maja 2021 r. Komisja Nadzoru Finansowego wydała decyzję określającą warunki działalności Banku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poprzez Oddział.

Bank nie jest instytucją nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego z zastrzeżeniem art. 141a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawa bankowego (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 1896 ze zm.).

Bank jest instytucją nadzorowaną przez właściwe organy nadzoru w Belgii - Narodowy Bank Belgii (Nationale Bank van België / Banque nationale de Belgique) oraz Financial Services and Markets Authority (Autoriteit voor financiële diensten en Markten / Autorité des services et marchés financiers). 

 

Sposób gwarantowania depozytów zgromadzonych przez Bank w Polsce

Depozyty zgromadzone przez Bank w Polsce gwarantuje: Fonds de Garantie pour les services publics / Het Garantiefonds - Fundusz Gwarancyjny (BE).

 1. adres: Avenue des Arts 30 B-1040 Bruksela, Belgia
 2. numer telefonu: 32.2.574.78.40
 3. numer fax: 32.2.579.69.19
 4. adres e-mail: guaranteefund.treasury@minfin.fed.be
 5. strona internetowa http://fondsdegarantie.belgium.be 

 

Zakres Ochrony: Sto tysięcy (100.000) EUR lub równowartość tej kwoty w walucie krajowej w odniesieniu do każdego deponenta i w jednym podmiocie objętym systemem gwarantowania. Wszystkie depozyty w tym samym podmiocie objętym systemem gwarantowania są sumowane, a suma podlega limitowi stu tysięcy (100.000) EUR. Limit stu tysięcy (100.000) EUR dotyczy każdego pojedynczego deponenta. Jeżeli depozyt jest niedostępny, ponieważ podmiot objęty systemem gwarantowania nie jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań finansowych, spłata deponentów odbywa się w ramach systemu ochrony depozytów. Spłata jest ograniczona do stu tysięcy (100.000) EUR na podmiot objęty systemem gwarantowania. Oznacza to, że wszystkie depozyty w tym samym podmiocie objętym systemem gwarantowania są sumowane w celu określenia poziomu ochrony. Jeśli, na przykład, deponent posiada konto oszczędnościowe z saldem dziewięćdziesiąt tysięcy (90.000) EUR i rachunek bieżący z saldem dwadzieścia tysięcy (20.000) EUR, spłacone zostanie tylko sto tysięcy (100.000) EUR. 

Pod pewnymi warunkami, następujące depozyty są chronione powyżej stu tysięcy (100.000) EUR:

 • w przypadku transakcji na rynku nieruchomości związanych z mieszkaniami prywatnymi,
 • depozyty związane z określonymi wydarzeniami z życia deponenta, które spełniają określone cele społeczne oraz
 • depozyty wynikające z wypłat ubezpieczenia lub odszkodowań na rzecz ofiar przestępstw karnych lub błędów prawnych. 

Więcej informacji dostępnych jest pod adresem: https://www.garantiefonds.belgium.be/en.

Podmioty uprawnione do otrzymania świadczenia pieniężnego z tytułu gwarancji depozytów: Co do zasady, wszyscy deponenci detaliczni i biznesowi są objęci systemem ochrony depozytów. Wyjątki dla niektórych depozytów są opisane na stronie internetowej systemu ochrony depozytów. Bank poinformuje klienta również na jego żądanie, czy dany produkt jest objęty gwarancją, czy nie. 

Tryb dochodzenia roszczeń z tytułu gwarantowania depozytów: Właściwym systemem ochrony depozytów jest Fonds de Garantie pour les services publics / Het Garantiefonds - Fundusz Gwarancyjny (BE) gdzie należy skierować wniosek o wypłatę środków. 

 1. adres: Avenue des Arts 30 B-1040 Bruksela 
 2. numer telefonu: 32.2.574.78.40 
 3. numer faks: 32.2.579.69.19 
 4. adres e-mail: guaranteefund.treasury@minfin.fed.be 
 5. strona internetowa http://fondsdegarantie.belgium.be 

 

Fonds de Garantie pour les services publics / Het Garantiefonds - Fundusz Gwarancyjny (BE) zwróci depozyty klienta do równowartości stu tysięcy (100.000) EUR w maksymalnym terminie dwudziestu (20) dni roboczych, który zostanie stopniowo skrócony do okresu siedmiu (7) dni roboczych najpóźniej do 2024 roku. O ile termin ten nie zostanie skrócony do maksymalnie siedmiu (7) dni roboczych, fundusz ochrony zapewni deponentom dostęp do wystarczającej ilości ubezpieczonych aktywów w celu pokrycia kosztów utrzymania w ciągu pięciu (5) dni roboczych od złożenia wniosku. Wszelka korespondencja między systemem ochrony depozytów a deponentem jest sporządzana w języku francuskim, niderlandzkim lub angielskim. 

Więcej informacji dostępnych jest pod adresem: http://fondsdegarantie.belgium.be/.

Bank przechowuje środki klientów na rachunkach klientów prowadzonych przez Oddział, na rachunku Banku, na rachunkach Narodowego Banku Polskiego lub Narodowego Banku Belgii lub na rachunkach otwartych przez Bank w innych bankach podlegających nadzorowi właściwych organów. W zakresie bezpieczeństwa środków pieniężnych przechowywanych na terenie Oddziału, Oddział stosuje odpowiednie zabezpieczenia przyjęte zgodnie z praktyką bankową i obowiązującym prawem. Bank, przechowując zgromadzone środki finansowe w innych instytucjach, powierza je wyłącznie instytucjom finansowym nadzorowanym przez właściwe władze nadzorcze.

 

Jako instytucja kredytowa Bank podlega obowiązkowi zachowania tajemnicy bankowej. Zgodnie z przepisami prawa polskiego oraz belgijskiego Bank jest upoważniony do udostępniania informacji o transakcjach klienta osobom trzecim za wyraźną zgodą klienta. Bank jest również uprawniony do udostępniania takich informacji, gdy jest to konsekwencją obowiązujących przepisów prawnych lub regulacyjnych lub na żądanie właściwego organu sądowego lub administracyjnego. Dotyczy to w szczególności przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. klient jest świadomy faktu, że jego tożsamość i informacje dotyczące jego rachunków mogą zostać przekazane krajowym i zagranicznym właściwym organom, w tym organom podatkowym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dane objęte tajemnicą bankową przechowywane są na terenie krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EEA). Transfer do innych krajów możliwy jest jedynie na zasadach przewidzianych dla danych osobowych w Polityce prywatności na stronie internetowej Banku: www.aion.eu/pl-pl. Dane klienta będą przetwarzane przez Bank zgodnie z zasadami opisanymi w Polityce prywatności. Wszystkie informacje dotyczące przetwarzania danych klientów można znaleźć w naszej Polityce prywatności na stronie internetowej Banku: www.aion.eu/pl-pl. Bank zapewnia ochronę tajemnicy bankowej na zasadach wynikających z regulacji i praktyki obowiązujących wszystkie instytucje kredytowe działające na terenie Królestwa Belgii.

Dyrektorem Oddziału uprawnionym do jego reprezentacji i zaciągania zobowiązań jest Pan Piotr Osiński.

Siedziba Oddziału mieści się w Warszawie pod adresem: ul. Dobra 40, 00-344 Warszawa. Oddział jest otwarty w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 - 16:00. 

Dane kontaktowe:

 1. formularz kontaktowy: przejdź do formularza
 2. strona internetowa: www.aion.eu/pl-pl
 3. numer telefonu: +48225234654

 

Obsługa kasowa prowadzona jest tylko w siedzibie Oddziału w Warszawie pod adresem: ul. Dobra 40, 00-344 Warszawa.

Wypłata lub wpłata gotówki w określonym terminie musi zostać zgłoszona Bankowi z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem. Wypłata i wpłata gotówki mogą podlegać opłacie zgodnie z Listą Opłat i Prowizji obowiązującą w Banku w odniesieniu do poszczególnych kategorii klientów. Obsługa kasowa prowadzona jest wyłącznie w PLN.

Informacje o: 

 1. regulacjach prawnych dotyczących działalności Banku oraz Oddziału, jak również sposobie, w jaki można uzyskać dostęp do tych regulacji,
 2. kodeksach dobrych praktyk, którym podlega Bank, wraz ze wskazaniem miejsca ich publikacji, 

dostępne są do wglądu klienta w Oddziale.

 

Przedsiębiorcy wykonujący czynności na rzecz Aion Bank S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce (art. 111b Ustawy Prawo Bankowe). POBIERZ PLIK

Sprawozdanie finansowe Aion Bank za rok 2020. POBIERZ PLIK

Sprawozdanie finansowe Aion Bank za rok 2021. POBIERZ PLIK

Sprawozdanie finansowe Aion Bank za rok 2022. POBIERZ PLIK

Informacja dla klientów. POBIERZ PLIK

Szanujemy Twoją prywatność

W ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Dane gromadzone w plikach cookies pozwalają na dostosowanie działania strony do Twoich indywidualnych preferencji oraz dostarczanie spersonalizowanych treści.

 

Cookie funkcjonalne są niezbędne do prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania strony i aplikacji.

Aby dowiedzieć się więcej o przetwarzanych przez nas cookies kliknij tu.