Polityka Prywatności Aion Bank

 

(wersja obowiązująca od 17.08.2023)

1. Ochrona Twoich danych osobowych jest dla nas bardzo ważna. Niniejsza Polityka prywatności informuje, w jaki sposób Aion Bank S.A. gromadzi i przetwarza Twoje dane osobowe w związku z prowadzeniem swojej działalności, w szczególności poprzez wykorzystanie aplikacji mobilnych i internetowych Aion Bank S.A. („Aplikacja”), strony internetowej www.aion.eu/pl-pl („Witryna”) czy realizując połączenie głosowe; łącznie zwanymi „Usługami” i ich funkcjonalnościami.

2. Administratorem Twoich danych osobowych jest Aion Bank SA / NV instytucja kredytowa utworzona jako spółka akcyjna („société anonyme” / „naamloze vennootschap”) zgodnie z prawem belgijskim, z siedzibą w Brukseli (Belgia), pod adresem: Manhattan Center, Avenue du Boulevard 21, 1210 Bruksela, Belgia, zarejestrowana w rejestrze Crossroads Bank for Enterprises pod numerem 403.199.306, działająca poprzez oddział Aion Bank S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Dobra 40, 00-344 Warszawa, zwany w niniejszej Polityce “Aion Bank S.A.”. 

3. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych („IOD”), który jest odpowiedzialny za nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Banku. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności, w tym wszelkich wniosków o skorzystanie z któregokolwiek z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt z IOD, korzystając z poniższych środków:      

 • Aplikacja: poprzez funkcjonalność chat (zalogowani użytkownicy);      
 • Adres e-mail: privacy@aion.eu;      
 • Adres pocztowy: Aion Bank S.A., ul. Dobra 40, 00-344 Warszawa.

 

4. Ważne jest, aby Twoje dane osobowe, które posiadamy, były dokładne i aktualne. Prosimy o poinformowanie nas o wszelkich istotnych zmianach w trakcie relacji z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych w poprzednim akapicie lub samodzielną aktualizację z wykorzystaniem funkcjonalności Aplikacji.   

5. Warunki nieokreślone inaczej w niniejszej Polityce prywatności mają znaczenie nadane im w Ogólnych Warunkach Klienci Detaliczni i Ogólnych Warunkach Klienci Profesjonalni, które są dostępny w naszej Witrynie.     

6. Nasza Aplikacja lub Witryna mogą zawierać łącza do witryn internetowych, wtyczek i aplikacji stron trzecich. Kliknięcie tych linków lub włączenie tych połączeń może umożliwić stronom trzecim zbieranie lub udostępnianie danych o Tobie. Nie kontrolujemy tych stron internetowych osób trzecich i nie odpowiadamy za ich oświadczenia o ochronie prywatności. Po opuszczeniu naszych Usług zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności każdej odwiedzanej witryny internetowej strony trzeciej. 

 

JAKIE DANE O TOBIE GROMADZIMY      

7. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o osobie fizycznej, na podstawie których można ją zidentyfikować. Nie obejmuje danych, na podstawie których nie można ustalić tożsamości osoby fizycznej (dane anonimowe).      

8. Możemy gromadzić, wykorzystywać, przechowywać i przekazywać różne rodzaje danych osobowych o Tobie. Można je podzielić na następujące grupy:  

 • Dane identyfikacyjne, takie jak imię i nazwisko, data urodzenia, PESEL, kopie dokumentów tożsamości, nazwa użytkownika, wizerunek twarzy na zdjęciu lub filmie w procesie wideoweryfikacji, oraz wszelkie inne informacje, których potrzebujemy, aby zweryfikować Twoją tożsamość lub udowodnić, że się kwalifikujesz do korzystania z naszych Usług.       
 • Dane kontaktowe obejmują w szczególności adres zameldowania, adres do korespondencji, adres e-mail i numer telefonu.      
 • Dane finansowe to dane gromadzone i przetwarzane w celu świadczenia usług finansowych. Mogą one obejmować Twój numer identyfikacyjny i numery kont bankowych, numery kart kredytowych lub debetowych, informacje o Twoich oszczędnościach i inwestycjach, pożyczkach i kredytach, informacje niezbędne do oceny Twojej zdolności kredytowej (informacje o Twoim zatrudnieniu i wynagrodzeniu, historia kredytowa, stan cywilny i skład rodziny, wykształcenie) lub profil inwestora (informacje o Twojej wiedzy i doświadczeniu w zakresie instrumentów finansowych, celach inwestycyjnych, Twojej zdolności do ponoszenia strat i tolerancji na ryzyko).      
 • Dane dot. transakcji obejmują szczegółowe informacje o płatnościach do i od Ciebie, takie jak numer konta i karty, data, godzina, kwota, używane waluty, kurs wymiany, dane odbiorcy, szczegóły dotyczące lokalizacji sprzedawcy lub wpłatomatu / bankomatu, adres IP nadawcy i odbiorcy, imię i nazwisko nadawcy i odbiorcy oraz informacje rejestracyjne, informacje o urządzeniu używane w celu ułatwienia płatności.    
 • Dane techniczne to dane o Twoim urządzeniu lub innym sprzęcie, w tym informacje o adresie protokołu internetowego (IP) używanym do połączenia urządzenia z Internetem, Twoich danych logowania, typie i wersji przeglądarki, ustawieniach strefy czasowej, typach i wersjach wtyczek do przeglądarki, system operacyjny i platforma, rodzaju używanego urządzenia mobilnego, numer IMEI urządzenia, adres MAC interfejsu sieci bezprzewodowej urządzenia, numer telefonu komórkowego używanego przez urządzenie, informacje przechowywane na Twoim urządzeniu (w tym, jeśli nam udzielisz, dostęp do zdjęć, filmów lub innych treści cyfrowych).     
 • Dane dot. użytkowania to informacje na temat korzystania z naszych Usług, działań i wzorców przeglądania. Mogą być oparte na plikach cookie lub podobnych technologiach. Mogą obejmować jednolite lokalizatory zasobów (URL), strumień kliknięć, usługi wyszukiwane, przeglądane lub używane, długość odwiedzin, informacje o interakcji ze stroną. Więcej informacji na temat plików cookie można znaleźć w naszej Polityce dotyczącej plików cookie (aion.eu/pl-pl/polityka-cookies).      
 • Dane lokalizacji to dane określające Twoją lokalizację za pomocą technologii GPS lub adresu IP.      
 • Informacje z sieci społecznościowych lub kont internetowych - informacje z dowolnego konta, które nam udostępniasz.  
 • Jeśli kontaktujesz się z nami nie będąc naszym klientem zbieramy o tobie dane potrzebne do obsługi i ewentualnej realizacji Twojego zgłoszenia (np. imię, nazwisko, dane potrzebne do kontaktu).    

 

9. Gromadzimy, wykorzystujemy i udostępniamy również dane zbiorcze, takie jak dane statystyczne lub demograficzne. Dane zbiorcze mogą pochodzić z Twoich danych osobowych, ale nie są uważane za dane osobowe w świetle prawa, ponieważ dane te nie ujawniają bezpośrednio ani pośrednio Twojej tożsamości. Jeśli jednak połączymy dane zagregowane z Twoimi danymi osobowymi, umożliwiającymi bezpośrednią lub pośrednią identyfikację Ciebie, traktujemy połączone dane jako dane osobowe, które będą wykorzystywane zgodnie z niniejszą informacją o ochronie prywatności.

 

JAK GROMADZIMY DANE OSOBOWE      

10. Bezpośrednie interakcje. Są to informacje, które przekazujesz nam korzystając z funkcjonalności Aplikacji i Witryny lub kontaktując się z nami bezpośrednio. Informacje przekazujesz nam podczas tworzenia konta, zamawiania karty płatniczej, ubiegania się o kredyt lub zgłaszania problemu związanego z naszymi Usługami itp. Informacje te mogą obejmować dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane finansowe, dane transakcji. 

11. Zautomatyzowane technologie lub interakcje. Za każdym razem, gdy wchodzisz w interakcję z naszą Aplikacją, Witryną lub korzystasz z naszych usług, możemy automatycznie zbierać dane transakcji, dane techniczne, dane dotyczące użytkowania i dane dotyczące lokalizacji. 

12. Osoby trzecie lub publicznie dostępne źródła. Możemy otrzymywać Twoje dane osobowe ze źródeł zewnętrznych i publicznych, jak wskazane poniżej:

 • Nasi Klienci;
 • Banki z których przesyłasz pieniądze na konta, które posiadasz u nas;      
 • Partnerzy biznesowi, na przykład oferujący usługi komplementarne (np.usługi ubezpieczeniowe);     
 • Biura informacji kredytowej, agencje zapobiegające oszustwom lub brokerzy baz danych, w tym organy wykonujące zadania w interesie publicznym (np. Biuro Informacji Kredytowej, Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor, Krajowy Rejestr Długów, ERIF Biuro Informacji Gospodarczej, Związek Banków Polskich);      
 • Banki w których masz rachunki w przypadku wyrażania przez Ciebie zgody na wykonanie usługi dostępu do informacji do rachunku;
 • Dostawcy świadczący usługę inicjowania płatności i usługę dostępu do informacji o rachunku; 
 • Sieci reklamowe, dostawcy usług analitycznych i dostawcy informacji o wyszukiwaniu z siedzibą w UE i poza nią;      
 • Dostawcy usług technicznych i płatniczych;
 • Rejestry publiczne takie jak Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej i Krajowy Rejestr Sądowy lub inne rejestry, do których zgodnie z prawem możemy uzyskać dostęp.      

 

13. Szczególne przypadki zbierania danych osobowych. W niektórych przypadkach możemy zbierać informacje o Tobie, podczas gdy Ty nie masz z nami bezpośredniego związku w charakterze klienta. Może się tak zdarzyć, jeśli na przykład jesteś beneficjentem płatności dokonanej przez jednego z naszych klientów lub jeśli jesteś w relacji z naszym klientem jako:

 • członek rodziny lub spadkobierca;      
 • współkredytobiorca / gwarant;      
 • przedstawiciel prawny lub osoba kontaktowa;      
 • beneficjent rzeczywisty (UBO);      
 • dłużnik (w przypadku upadłości);      
 • wierzyciel (w przypadku wniosków o zajęcie);      
 • udziałowiec, dyrektor lub wspólnik;      
 • członek personelu. 

Kiedy udostępniasz dane osobowe osób trzecich, takich jak wymienione powyżej, prosimy pamiętać o  poinformowaniu tych osób o tym, że przetwarzamy ich dane osobowe, i odesłaniu ich do aktualnej Polityki Prywatności. Przekażemy im odpowiednie informacje, o ile będzie to możliwe i dozwolone przez przepisy prawa (np. brak ich danych  kontaktowych uniemożliwi nam skontaktowanie się z nimi).

 

PODSTAWY PRAWNE I CELE, DLA KTÓRYCH PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE      

14. Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w następujących uzasadnionych celach i na następujących podstawach prawnych.  

15. Umowa. Twoje dane osobowe są nam potrzebne, aby zawrzeć z Tobą umowę i wykonać nasze zobowiązania wynikające z zawartej z nami umowy lub w celu podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej „RODO”). Jeżeli nie zawarłeś z nami umowy, nie przetwarzamy Twoich danych osobowych na podstawie umowy. 

16. Obowiązek prawny i realizacja zadań w ważnym interesie publicznym.  Przetwarzamy Twoje dane osobowe po to, aby spełnić obowiązki nałożone z mocy przepisów prawa lub zrealizować zadania w ważnym interesie publicznym (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO lub art. 6 ust. 1 lit. e RODO lub art 9 ust. 2 lit. g RODO). W szczególności mówimy tu o wypełnianiu obowiązków Aion Bank S.A. w związku z prowadzeniem działalności bankowej i realizacją zawartych umów oraz w celach archiwizacyjnych, potwierdzeniem tożsamości (np. w procesie fotoweryfikacji), a także oceną zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego. Obowiązki takie wynikają m.in. z ustawy prawo bankowe, ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, ustawy o usługach płatniczych, ustawy o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, ustawy o rachunkowości, prawa podatkowego, prawa o ochronie konkurencji i konsumentów, ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

 17. Prawnie uzasadniony interes. Mamy prawo przetwarzać Twoje dane osobowe, jeśli jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora (nas) lub przez stronę trzecią (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), z wyjątkiem sytuacji, gdy Twoje interesy lub podstawowe prawa i wolności są nadrzędne w stosunku do naszych interesów. Prawnie uzasadnione interesy wynikające z naszych działań przetwarzania to na przykład:   

 • Zarządzanie ryzykiem i ochrona naszych praw. Wykorzystujemy Twoje dane osobowe w celu usprawnienia zarządzania ryzykiem i ochrony naszych praw, w tym:    
  • Dostarczenie dowodów transakcji, w które jesteś zaangażowany lub komunikacji między Tobą a nami;      
  • Zapewnienie bezpieczeństwa transakcji i zapobieganie oszustwom, na przykład poprzez wykrywanie kradzieży Twojej tożsamości lub danych uwierzytelniających (np. Phishing, kradzież Twojego dokumentu tożsamości), nieautoryzowany dostęp do Twoich danych lub urządzenia (próby włamań);      
  • Zarządzanie IT, w tym zarządzanie infrastrukturą, ciągłość biznesową i bezpieczeństwem IT;    
  • Tworzenie modeli statystycznych (np. w celu oceny i monitorowania ryzyka kredytowego);       
  • Przeprowadzanie kontroli i audytu wewnętrznego;      
  • Dochodzenie roszczeń i obrona w sporach prawnych;
 • Marketing dotyczący naszych produktów i usług. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu bezpośredniej komunikacji marketingowej poprzez analizę Twoich potrzeb, preferencji, nawyków i sytuacji oraz w celu wprowadzenia na rynek i / lub komunikowania Ci naszych produktów i usług;
 • Organizacja i przeprowadzanie konkursów zgodnie z postanowieniami regulaminów.

 

18. Zgoda. Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, jeśli wyraziłeś na to uprzednią zgodę w jednym lub większej liczbie określonych celów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Masz prawo do bezpłatnego dostosowania lub wycofania swojej zgody w dowolnym momencie. Dostosowanie lub wycofanie Twojej zgody nie wpłynie na dotychczasowe czynności przetwarzania (poprzednie przetwarzanie Twoich danych pozostaje zgodne z prawem).

19. Dalsze przetwarzanie. Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do innych celów niż cel, dla którego zostały pierwotnie zebrane. W takich przypadkach zawsze najpierw sprawdzimy, czy takie dalsze wykorzystanie danych osobowych jest dozwolone, biorąc pod uwagę Twoje prawa i interesy.

 

JAK WYKORZYSTUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE DO PROFILOWANIA I ZAUTOMATYZOWANEGO PODEJMOWANIA DECYZJI  

20. Jako instytucja kredytowa korzystamy z profilowania. Oznacza to, że w określonych sytuacjach automatycznie tworzymy profil przy użyciu zestawu Twoich danych osobowych. Robimy to w celu wykrywania oszustw podczas inicjowania transakcji płatniczych, wykrywania nietypowych transakcji (na podstawie profili ryzyka), akceptacji klientów i produktów (np. na podstawie profili dotyczących zdolności kredytowej) oraz marketingu bezpośredniego.  

21. Korzystamy z systemów do podejmowania automatycznych decyzji. Dzięki temu możemy mieć pewność, że nasze decyzje są szybkie i oparte na tym, co wiemy. Oto typy podejmowanych przez nas zautomatyzowanych decyzji: 

 • Wykrywanie oszustw. Używamy Twoich danych osobowych, aby pomóc zdecydować, czy Twoje konto może być wykorzystywane do oszustwa lub prania brudnych pieniędzy. Możemy wykryć, że konto jest używane w sposób, w jaki działają oszuści. Możemy również zauważyć, że konto jest używane w sposób nietypowy dla Ciebie lub Twojej firmy. Jeśli uważamy, że istnieje ryzyko oszustwa, możemy wstrzymać aktywność na koncie (kontach) lub odmówić dostępu do nich.    
 • Otwieranie kont. Kiedy otwierasz u nas konto, sprawdzamy, czy Ty lub Twoja firma spełniacie warunki niezbędne do otwarcia konta. Może to obejmować sprawdzenie wieku, miejsca zamieszkania, narodowości lub sytuacji finansowej.       
 • Przyznawanie kredytu. Korzystamy z modeli, aby zdecydować, czy pożyczyć pieniądze Tobie lub Twojej firmie i na jakich warunkach. Nazywa się to scoringiem kredytowym. Wykorzystuje dane z przeszłości, aby ocenić, jak prawdopodobnie będziesz działać spłacając pożyczone pieniądze. Obejmuje to dane o podobnych kontach, które mogłeś mieć wcześniej. Punktacja kredytowa wykorzystuje dane z trzech źródeł:         
  • Twój formularz zgłoszeniowy,    
  • biura informacji kredytowej i gospodarczej,     
  • dane, które możemy już posiadać.      
 • Masz prawo nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, która wywołuje wobec Ciebie skutki prawne lub w inny sposób znacząco na Ciebie wpływa. Mimo sprzeciwu będziemy mogli dalej przetwarzać Twoje dane osobowe pod warunkiem wykazania istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

 

WYKORZYSTANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH DO CELÓW MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO      

22. Jeżeli już jesteś naszym klientem, możemy informować Cię produktach i usługach, które są dla Ciebie dostępne lub które mogą Cię zainteresować. Masz bezwarunkowe prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec wykorzystywania przez nas twoich danych osobowych do marketingu bezpośredniego.  

23. Za Twoją zgodą możemy przekazywać Ci reklamy naszych produktów lub usług lub produktów lub usług osób trzecich za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu. W takich przypadkach Twoje dane nie będą przekazywane takim partnerom zewnętrznym. Masz bezwarunkowe prawo do dostosowania lub wycofania zgody na wykorzystywanie przez nas Twoich danych osobowych do marketingu bezpośredniego produktów i / lub usług za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu, i to w dowolnym momencie i bezpłatnie. Wycofanie lub dostosowanie Twojej zgody jest możliwe poprzez dostosowanie ustawień w naszej Aplikacji. W przypadku wycofania zgody przestajemy wysyłać Ci reklamy e-mailem lub telefonicznie.  

24. Kiedy używasz naszej Aplikacji lub odwiedzasz naszą Witrynę, możemy wyświetlać reklamy, które mogą Cię zainteresować osobiście, na podstawie plików cookie i podobnych technologii. W tym celu prosimy Cię o wyrażenie zgody na używanie przez nas plików cookie i podobnych technologii do zbierania informacji o twoich działaniach w tej witrynie. Więcej informacji na temat plików cookie można znaleźć w naszej Polityce dotyczącej plików cookie (aion.eu/pl-pl/polityka-cookies). Wycofanie lub dostosowanie Twojej zgody jest możliwe na naszej stronie internetowej. W przypadku wycofania zgody od tej pory będziesz widzieć tylko reklamy ogólne.

 

KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE  

25. W celu realizacji wyżej wymienionych celów przekazujemy Twoje dane osobowe jedynie:  

 • Procesorom i sieciom płatności (np. Krajowa Izba Rozliczeniowa, Swift, Mastercard);     
 • Biurom informacji kredytowej i gospodarczej;        
 • Dostawcom usług, którzy przetwarzają dane osobowe w naszym imieniu w celach określonych przez nas i zgodnie z naszymi instrukcjami. Nie zezwalamy naszym zewnętrznym usługodawcom na wykorzystywanie danych osobowych do ich własnych celów; 
 • Partnerom handlowym (np. dostawca usług ubezpieczeniowych);      
 • Władzom finansowym lub sądowym, agencjom państwowym lub organom publicznym, na żądanie i w zakresie dozwolonym przez prawo;      
 • Niektórym specjalistom, wykonującym zawody prawnie regulowane, takim jak adwokaci, radcowie prawni, notariusze lub audytorzy, a także firmom windykacyjnym; 
 • Innym stronom trzecim, ale tylko za Twoją uprzednią zgodą.

 

MIĘDZYNARODOWE PRZEKAZYWANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH      

26. W przypadku międzynarodowych transferów pochodzących z EOG do kraju spoza EOG, który Komisja Europejska uznała za zapewniający odpowiedni poziom ochrony danych, Twoje dane osobowe będą przekazywane na tej podstawie. 

27. W przypadku transferów do krajów spoza EOG, których poziom ochrony nie został uznany przez Komisję Europejską za odpowiedni, skorzystamy z odstępstwa mającego zastosowanie do konkretnej sytuacji (np. jeśli przekazanie jest konieczne do wykonania naszej umowy z np. podczas dokonywania płatności międzynarodowej) lub wdrożyć jedno z poniższych zabezpieczeń, aby zapewnić ochronę Twoich danych osobowych:

● Standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską;      

● Wiążące reguły korporacyjne. 

 

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE      

28. Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe przez okres wymagany do celów przetwarzania, o których mowa powyżej, wypełnienia przez Bank obowiązków określonych w poszczególnych przepisach prawa, wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu Banku lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania a także w zakresie niezbędnym w związku z naszymi wymaganiami operacyjnymi, takimi jak prowadzenie konta, ułatwienie relacji z klientami, odpowiadanie na roszczenia prawne i prowadzenie sporów.  

29. Okres, przez jaki będziemy przechowywać Twoje dane osobowe, będzie różny w zależności od rodzaju danych i celów, w jakich je wykorzystujemy, a także podstawy prawnej przetwarzania. Na przykład:  

 • Dane wykorzystywane do celu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz zapobiegania przestępczości - przez 10 lat, licząc od momentu po zakończeniu stosunku biznesowego lub pojedynczej transakcji (w przypadku braku stosunku biznesowego);     
 • Dane przetwarzane do celów dokumentacji podatkowej - przez 7 lat licząc od 1 stycznia roku następującego po danym okresie rozliczeniowym;
 • Dane przetwarzane dla celów dokumentacji księgowej - przez 10 lat od 1 stycznia roku następującego po danym okresie rozliczeniowym;   
 • Reklamacje klientów - do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy lub z innego tytułu, określonego zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego;
 • Zgłoszenie lub zapytanie osób nie będących naszymi klientami - przez okres obsługi i ewentualnej realizacji Twojego zgłoszenia, a po tym okresie możemy przechowywać je przez okres nie dłuższy, niż okres ewentualnego przedawnienia roszczeń, wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa;      
 • Dane wykorzystywane w celach marketingowych - do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celach marketingowych;     
 • Dane przetwarzane na podstawie Twojej zgody – do upływu okresu, na jaki zgoda została udzielona, albo do momentu jej wycofania. 

 

JAKIE SĄ TWOJE PRAWA I JAK MOŻESZ Z NICH KORZYSTAĆ      

30. Zgodnie z obowiązującymi przepisami przysługują Ci następujące prawa:  

 • Do dostępu: możesz uzyskać informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz kopię wszystkich danych osobowych, które są przez nas przetwarzane.     
 • Do sprostowania danych: jeśli uważasz, że Twoje dane osobowe są niedokładne lub niekompletne, możesz zażądać, aby takie dane osobowe zostały odpowiednio zmodyfikowane lub uzupełnione.      
 • Do usunięcia danych: możesz zażądać usunięcia swoich danych osobowych. Nie zawsze jednak jesteśmy w stanie to zrobić i nie zawsze musimy się na to zgodzić, na przykład jeśli przepisy prawa wymagają od nas przechowywania Twoich danych osobowych przez dłuższy okres.     
 • Do ograniczenia przetwarzania: możesz zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, jeśli:      
  • uważasz, że Twoje dane osobowe są nieprawidłowe;      
  • uważasz, że przetwarzamy Twoje danych osobowych niezgodnie z prawem lub wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania;      
  • chcemy zniszczyć Twoje dane osobowe podczas gdy nadal ich potrzebujesz (np. po zakończeniu okresu przechowywania).      
 • Do sprzeciwu: możesz sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. Przysługuje Ci bezwzględne prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania związanego z takim marketingiem bezpośrednim.
 • Do przenoszenia danych: tam, gdzie jest to zgodne z prawem, masz prawo zażądać, aby podane przez Ciebie dane osobowe zostały Ci zwrócone lub, o ile jest to technicznie wykonalne, przekazane stronie trzeciej.     
 • Do cofnięcia zgody: jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.     
 • Do żądania, abyśmy nie podejmowali naszej decyzji wyłącznie w oparciu o zautomatyzowane procesy, w tym profilowanie. Mimo sprzeciwu będziemy mogli dalej przetwarzać Twoje dane osobowe pod warunkiem wykazania istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

 

31. Z praw wymienionych powyżej możesz skorzystać używając danych kontaktowych wskazanych w pkt 3. Jeśli składasz wniosek w imieniu innej osoby, musisz przedstawić dowód upoważnienia do złożenia takiego wniosku.

32. Nie będziesz musiał wnosić opłaty za dostęp do swoich danych osobowych (lub skorzystanie z innych praw). Możemy jednak pobrać rozsądną opłatę, jeśli Twoja prośba jest wyraźnie nieuzasadniona, powtarzalna lub nadmierna. Alternatywnie możemy odmówić spełnienia żądania w takich okolicznościach. 

33. Staramy się odpowiadać na wszystkie uzasadnione wnioski w ciągu jednego miesiąca. 

 

PYTANIA I SKARGI

34. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności lub sposobu, w jaki chronimy lub wykorzystujemy Twoje dane, skontaktuj się z naszym IOD, korzystając z danych kontaktowych podanych w pkt 3. 

35. Jeśli uznasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, masz prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który jest organem nadzorującym przetwarzanie danych osobowych w Polsce, pisemnie lub elektronicznie (szczegóły znajdziesz na stronie internetowej Urzędu: https://uodo.gov.pl/pl/83/155). Bylibyśmy jednak wdzięczni za możliwość zajęcia się Twoimi obawami przed skontaktowaniem się z odpowiednim organem, dlatego w pierwszej kolejności prosimy o kontakt z naszym IOD.

 

ZMIANY W TEJ POLITYCE  

36. Ponieważ zmiany prawa lub naszych usług i produktów mogą wpłynąć na sposób, w jaki wykorzystujemy Twoje dane osobowe, zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub modyfikacji niniejszej Polityki prywatności, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O wszelkich istotnych zmianach będziemy informować za pośrednictwem naszej Aplikacji, Witryny lub innych zwykłych kanałów komunikacji. Dalsze korzystanie z Aplikacji lub Witryny po zmianie niniejszej Polityki prywatności oznacza akceptację zmodyfikowanej Polityki prywatności. 

Szanujemy Twoją prywatność

W ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Dane gromadzone w plikach cookies pozwalają na dostosowanie działania strony do Twoich indywidualnych preferencji oraz dostarczanie spersonalizowanych treści.

 

Cookie funkcjonalne są niezbędne do prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania strony i aplikacji.

Aby dowiedzieć się więcej o przetwarzanych przez nas cookies kliknij tu.