Informacja o FATCA

Instytucje finansowe działające w Polsce (w tym Aion Bank) zostały zobowiązane do współpracy z polskimi i amerykańskimi instytucjami podatkowymi w celu realizacji wymogów FATCA. Obowiązki te nakładają:

 

1. Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA 

2. Umowa między rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA, oraz towarzyszące Uzgodnienia Końcowe, podpisane w Warszawie dnia 7 października 2014 r.Uruchomi się w nowym oknie

Obowiązki banku wynikające z FATCA

Aion Bank obowiązany jest do identyfikacji amerykańskich rachunków, tj. rachunków należących do rezydentów podatkowych Stanów Zjednoczonych Ameryki, a następnie raportowania do polskich organów podatkowych informacji o tych rachunkach oraz związanych z nimi dochodach.

Zgodnie z wymogami regulacji FATCA, Aion Bank został zarejestrowany na stronie internetowej Urzędu Skarbowego Stanów Zjednoczonych Ameryki (http://www.irs.gov) pod następującymi danymi:

GIIN - D04YP3.99999.BR.616
Nazwa prawna instytucji finansowej - AION BANK SA

Obowiązki klientów banku w związku z FATCA

Osoby posiadające rachunek finansowy prowadzony przez banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo – kredytowe, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, domy maklerskie i zakłady ubezpieczeń mają obowiązek złożenia oświadczenia FATCA.
Co do zasady obowiązek ten dotyczy:

 • klientów, którzy założyli rachunki w tzw. okresie przejściowym tj. od 1 lipca 2014 roku do 30 listopada 2015,
 • klientów otwierających nowe rachunki od 1 lipca 2014,
 • klientów spełniających przesłanki tzw. „osoby amerykańskiej”.

 

Klient jest zobowiązany do złożenia odrębnego oświadczenia na potrzeby FATCA w każdej instytucji finansowej, w której posiada rachunek finansowy w rozumieniu FATCA, ponieważ każda z nich musi oddzielnie przeprowadzić procesy wynikające z regulacji FATCA.

Czym jest FATCA?

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) to regulacja Stanów Zjednoczonych Ameryki dotycząca ujawniania informacji o rachunkach zagranicznych dla celów wypełnienia obowiązków podatkowych w USA. Jej celem jest zapewnienie, aby osoby fizyczne oraz podmioty posiadające obowiązek podatkowy wobec USA wywiązywały się z niego również z tytułu aktywów posiadanych poza USA.

Informacje, które będziemy przekazywać

W przypadku, kiedy Aion Bank ustali, że rachunek należy do rezydenta podatkowego Stanów Zjednoczonych Ameryki, przekaże określone informacje do polskich organów podatkowych, takie jak:

 • imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, adres, amerykański numer identyfikacji podatkowej (TIN/EIN), 
 • numer konta bankowego, 
 • saldo konta lub wartość aktywów ustalone według stanu na koniec danego roku kalendarzowego, a jeśli rachunek ten został zamknięty w ciągu tego roku kalendarzowego – według stanu bezpośrednio przed zamknięciem rachunku, 
 • w zakresie rachunków będących rachunkami powierniczymi 

łączną wartość brutto odsetek, dywidend oraz innych dochodów uzyskiwanych z aktywów znajdujących się na tym rachunku, a w każdym przypadku wypłacanych lub uznanych w poczet rachunku (lub w powiązaniu z tym rachunkiem) w ciągu danego roku kalendarzowego lub w innym odpowiednim okresie sprawozdawczym, 

łączną wartość brutto przychodów ze sprzedaży lub umorzenia aktywów wypłaconych lub uznanych w poczet rachunku w ciągu danego roku kalendarzowego lub w innym odpowiednim okresie sprawozdawczym, w odniesieniu do którego Aion Bank działała jako powiernik, broker, pełnomocnik lub innego rodzaju agent, 

 • w zakresie rachunków będących rachunkami depozytowymi:

łączną wartość brutto odsetek wypłaconych lub uznanych w poczet rachunku w ciągu danego roku kalendarzowego lub w innym odpowiednim okresie sprawozdawczym,

 • w przypadku innych rachunków wyżej nie wymienionych:

łączną wartość brutto wypłacaną lub uznaną w poczet rachunku w ciągu roku kalendarzowego lub w innym odpowiednim okresie sprawozdawczym, w odniesieniu do którego Aion Bank  jest podmiotem zobowiązanym lub dłużnikiem, w tym łączną wartość wszelkich kwot umorzeń dokonywanych na rzecz posiadacza rachunku w ciągu roku kalendarzowego lub w innym odpowiednim okresie sprawozdawczym. 


Dodatkowo klient może zostać poproszony o uzupełnienie danych osobowych, w szczególności kraj i miejsce urodzenia, obywatelstwo.


Sprawdź, czy jesteś rezydentem podatkowym Stanów Zjednoczonych Ameryki

Rezydentem podatkowym Stanów Zjednoczonych Ameryki jest m.in. osoba fizyczna, która spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków:

 • Posiada obywatelstwo Stanów Zjednoczonych Ameryki (nawet, gdy posiada równocześnie inne obywatelstwa),
 • Ma prawo do stałego pobytu w Stanach Zjednoczonych Ameryki przez dowolny okres w danym roku (tzw. Zielona Karta),
 • Dokonała wyboru amerykańskiej rezydencji dla celów podatkowych po spełnieniu warunków przewidzianych w przepisach Stanów Zjednoczonych Ameryki,
 • Przebywała w Stanach Zjednoczonych Ameryki przez co najmniej 31 dni w ciągu roku podatkowego, a łączna liczba tych dni, w ciągu bieżącego roku i dwóch poprzednich lat kalendarzowych wynosiła co najmniej 183 dni.

 

 

Warto wiedzieć

Do ustalenia łącznej liczby dni pobytu stosuje się mnożnik 1 dla liczby dni pobytu w roku bieżącym, 1/3 dla dni pobytu w roku poprzednim i 1/6 dla dni pobytu dwa lata wstecz co oznacza, że:

 • 1 dzień pobytu w roku bieżącym = 1 dzień do łącznej liczby dni pobytu,
 • 3 dni pobytu w roku poprzednim = 1 dzień do łącznej liczby dni pobytu,
 • 6 dni pobytu dwa lata wstecz = 1 dzień do łącznej liczby dni pobytu.

 

 

Prosimy pamiętać, że Aion Bank nie oferuje usług doradztwa podatkowego. W przypadku pytań związanych z kwestiami podatkowymi prosimy skontaktować się z doradcą podatkowym lub zapoznać się z informacjami podanymi na stronie internetowej Internal Revenue Service (https://www.irs.gov/businesses/corporations/foreign-account-tax-compliance-act-fatca).

Szanujemy Twoją prywatność

W ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Dane gromadzone w plikach cookies pozwalają na dostosowanie działania strony do Twoich indywidualnych preferencji oraz dostarczanie spersonalizowanych treści.

 

Cookie funkcjonalne są niezbędne do prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania strony i aplikacji.

Aby dowiedzieć się więcej o przetwarzanych przez nas cookies kliknij tu.