Informacja o CRS

Informacja na temat zgodności Aion Banku z Ustawą z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (dalej Regulacja CRS lub Ustawa CRS).

Czym jest CRS?

Jest to standard automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (ang. Common Reporting Standard), który wymaga zgłaszania i gromadzenia informacji dotyczących rezydencji podatkowej klientów obowiązujący instytucje finansowe. CRS ma na celu ochronę integralności systemów podatkowych oraz walkę z unikaniem opodatkowania. Standard CRS został opracowany przez OECD (ang. Organisation for Economic Co-operation and Development - Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) jako podstawa dla automatycznej wymiany informacji o rezydencjach podatkowych klientów prowadzonej między organami podatkowymi.

Obowiązki banku wynikające z CRS

 

Celem Regulacji CRS jest ustalenie rezydencji podatkowej klientów i wymiana tych informacji pomiędzy poszczególnymi krajami zainteresowanymi. Zgodnie z wymogami CRS instytucje finansowe mają obowiązek przekazywania do lokalnej administracji podatkowej informacji o rachunkach klientów, którzy są rezydentami podatkowymi w innych krajach. Do obowiązków Aion Banku należą także:

 • stosowanie procedur należytej staranności (czyli zasad weryfikacji rachunków finansowych i identyfikacji rachunków objętych obowiązkiem raportowania) oraz procedur sprawozdawczych (czyli zasad przekazywania informacji o rachunkach finansowych objętych obowiązkiem raportowania);
 • rejestrowanie czynności podejmowanych w ramach wykonywania w/w obowiązków (przykładowo zarejestrowanie daty, rodzaju i opisu przeprowadzonej czynności, np. informacji o dacie sklasyfikowania rachunku lub odebrania od klienta oświadczenia);
 • gromadzenie dokumentacji wymaganej przy wykonywaniu w/w obowiązków, w szczególności oświadczeń o rezydencji podatkowej posiadaczy rachunków oraz osób kontrolujących i dowodów w postaci dokumentów (m.in. certyfikat rezydencji, dowód tożsamości, dokument rejestracyjny firmy, zbadane sprawozdanie finansowe).

 

Obowiązki klientów banku w związku z CRS (klient indywidualny / firmowy)

 

Posiadacz rachunku oraz w przypadku niektórych podmiotów także osoba kontrolująca (beneficjent rzeczywisty dla podmiotów) są obowiązani składać oświadczenie o rezydencji podatkowej oraz przedstawiać dokumenty wskazane w Ustawie CRS na każde żądanie instytucji finansowej. Ma to miejsce w szczególności podczas:

 • sprzedaży określonych produktów (produkty depozytowe m.in. rachunek osobisty, rachunek bieżący, lokaty),
 • modyfikacji danych klienta.ń. 

 

Dodatkowo posiadacz rachunku jest zobowiązany:

 • poinformować instytucję finansową o zmianie okoliczności, które mają wpływ na jego rezydencję podatkową w terminie 30 dni od zmiany tej okoliczności,
 • złożyć do instytucji finansowej odpowiednio zaktualizowane oświadczenie, w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana okoliczności.

 

 

 

Informacje, które klient indywidualny zobowiązany jest dostarczyć do banku:

 • imię i nazwisko
 • aktualny adres zamieszkania
 • miejscowość i kraj urodzenia 
 • data urodzenia
 • numer i seria dokumentu tożsamości
 • kraj/ kraje rezydencji podatkowej
 • numer identyfikacji podatkowej tzw. TIN

 

Informacje, które klient firmowy zobowiązany jest dostarczyć do banku:

 • nazwa
 • aktualny adres siedziby (w tym kraj)
 • kraj/ kraje rezydencji podatkowej 
 • status podmiotu
 • dane osoby kontrolującej - dane osoby fizycznej
 • numer identyfikacji podatkowej tzw. TIN

 

Jakie informacje będziemy przekazywać

Kiedy Aion Bank ustali, że rachunek prowadzony przez klienta jest rachunkiem raportowanym w świetle Ustawy CRS, przekaże informacje do polskich organów podatkowych:

 • - imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia osoby fizycznej lub nazwę i adres podmiotu,
 • - państwa rezydencji oraz numery TIN, a w przypadku podmiotu, który zostanie zidentyfikowany jako kontrolowany przez co najmniej jedną osobę kontrolującą, będącą osobą raportowaną - imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia,  państwa rezydencji oraz numery TIN tej osoby,
 • - numer rachunku,
 • - saldo rachunku lub wartość aktywów ustalone według stanu na koniec danego roku kalendarzowego, a jeśli rachunek ten został zamknięty w ciągu tego roku kalendarzowego – według stanu przed złożeniem dyspozycji zamknięcia rachunku;

 

W zakresie rachunków powierniczych:

 • łączną wartość brutto odsetek, dywidend oraz innych dochodów uzyskiwanych w związku z aktywami znajdującymi się na tym rachunku, a w każdym przypadku wypłacanych lub uznanych w poczet rachunku (lub w powiązaniu z tym rachunkiem) w ciągu danego roku kalendarzowego lub w innym odpowiednim okresie sprawozdawczym,
 • łączną wartość brutto przychodów ze sprzedaży lub umorzenia aktywów wypłaconych lub uznanych w poczet rachunku w ciągu danego roku kalendarzowego lub w innym odpowiednim okresie sprawozdawczym, w odniesieniu do którego Aion Bank działała jako powiernik, broker, pełnomocnik lub innego rodzaju przedstawiciel,

 

W zakresie rachunków depozytowych:

 • łączną wartość brutto odsetek wpłaconych lub uznanych na rachunku w ciągu danego roku kalendarzowego lub w innym odpowiednim okresie sprawozdawczym,

 

W przypadku innych rachunków wyżej nie wymienionych:

 • łączną wartość brutto wypłacaną lub uznaną w poczet rachunku w ciągu roku kalendarzowego lub w innym odpowiednim okresie sprawozdawczym, w odniesieniu do którego Aion Bank  jest podmiotem zobowiązanym lub dłużnikiem, w tym łączną wartość wszelkich kwot umorzeń dokonywanych na rzecz posiadacza rachunku w ciągu roku kalendarzowego lub w innym odpowiednim okresie sprawozdawczym.

Szanujemy Twoją prywatność

W ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Dane gromadzone w plikach cookies pozwalają na dostosowanie działania strony do Twoich indywidualnych preferencji oraz dostarczanie spersonalizowanych treści.

 

Cookie funkcjonalne są niezbędne do prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania strony i aplikacji.

Aby dowiedzieć się więcej o przetwarzanych przez nas cookies kliknij tu.