Privacybeleid

(versie van toepassing 01.12.2019)

 1. De bescherming van uw persoonsgegevens is zeer belangrijk voor ons. Dit Privacybeleid informeert u hoe Aion nv (hierna genoemd “wij” of “ons”) uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt, met name via uw gebruik van onze Aion Mobiele Applicatie (“App”), onze website www.aion.be (“Website”); samen genoemd “Diensten” en hun functionaliteiten. 

 2. Voor de toepassing van de relevante wetgeving inzake gegevensbescherming is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens Aion nv hebbende als maatschappelijke zetel Bolwerklaan 21, 1210 Brussel, België.  
  We hebben een data protection officer ("DPO") aangesteld die verantwoordelijk is voor het toezicht op de vragen in verband met dit privacybeleid.

 1. Als u vragen hebt over dit privacybeleid, inclusief verzoeken om uw wettelijke rechten uit te oefenen, neem dan contact op met de DPO met behulp van de onderstaande gegevens:

  1. App: Customer Happiness Centre (ingelogde gebruikers),

  2. Email-adres: privacy@aion.be

  3. Postadres:  Aion nv, Manhattan Center, Bolwerklaan 21, 1210 Brussel, België.  

 2. Het is belangrijk dat de persoonlijke gegevens die we over u bijhouden correct en actueel zijn. Om die reden verzoeken wij u ons in te lichten over elke relevante wijziging van uw persoonlijke gegevens tijdens uw betrekkingen met ons door gebruik te maken van de contactgegevens in de vorige paragraaf. 

 3. Begrippen die niet anders worden gedefinieerd in dit Privacybeleid hebben de betekenis die eraan wordt gegeven in onze Algemene Voorwaarden die beschikbaar zijn op onze Website.

 4. Onze App, Website of Web App kan links bevatten naar websites van derden, plug-ins en applicaties. Als u op die koppelingen klikt of deze verbindingen inschakelt, kunnen derden gegevens over u verzamelen of delen. We hebben geen controle over deze websites van derden en zijn niet verantwoordelijk voor hun privacyverklaringen. Wanneer u onze Diensten verlaat, raden we u aan de privacyverklaring te lezen van elke website van derden die u bezoekt.

 

DE GEGEVENS DIE WIJ OVER U VERZAMELEN 

 1. Persoonsgegevens, of persoonlijke informatie, betekent alle informatie over een persoon van waaruit de persoon kan worden geïdentificeerd. Het omvat geen gegevens waaruit de identiteit van een natuurlijke persoon kan worden afgeleid (anonieme gegevens). 

 2. Wij verzamelen, gebruiken, slaan op en dragen over de volgende verschillende soorten persoonsgegevens over u die we als volgt hebben gegroepeerd: 

  1. Persoonlijke gegevens zoals uw voornaam en familienaam, geboortedatum, rijksregisternummer, kopieën van identificatiedocumenten, gebruikersnaam, wachtwoord, biometrische gegevens zoals een foto of video van uw gezicht en elke andere informatie die we nodig hebben om uw identiteit te verifiëren of te bewijzen dat u in aanmerking komt om onze Diensten te gebruiken.

  2. Contactgegevens omvatten het factuuradres, afleveradres, e-mailadres en telefoonnummer. 

  3. Financiële gegevens zijn gegevens die worden verzameld en verwerkt om u te voorzien van financiële producten en diensten. Dit kan uw identificatienummer en bankrekeningnummers, creditcard- of bankpasnummers, informatie over uw spaargeld en beleggingen, leningen en kredieten omvatten, informatie die nodig is om uw kredietwaardigheid te beoordelen (informatie over uw werk en salaris, kredietgeschiedenis, burgerlijke staat en gezinssamenstelling, opleiding) of uw beleggersprofiel (informatie over uw kennis en ervaring met financiële instrumenten, beleggingsdoelstellingen, uw vermogen om verliezen te dragen en risicotolerantie).

  4. Transactiegegevens bevat details over betalingen naar en van u, zoals rekening- en kaartnummers, datum, tijd, bedrag, gebruikte valuta's, wisselkoers, begunstigde gegevens, details over de locatie van de handelaar of de geldstort-/bankautomaat, IP-adres van afzender en ontvanger, naam en registratie-informatie van afzender en ontvanger, apparaatinformatie die wordt gebruikt om de betaling te vergemakkelijken.

  5. Technische gegevens zijn gegevens over uw apparaat of andere apparatuur, waaronder informatie over het internetprotocol (IP-adres) dat wordt gebruikt om uw apparaat met internet te verbinden, uw aanmeldingsgegevens, browsertype en -versie, tijdzone-instelling, browser plug-in toepassingen en versies, besturingssysteem en -platform, het type mobiel apparaat dat u gebruikt, het IMEI-nummer van het apparaat, het MAC-adres van de draadloze netwerkinterface van het apparaat, het mobiele telefoonnummer dat door het apparaat wordt gebruikt, informatie die op uw apparaat is opgeslagen (ook als u ons toegang toestaat tot uw adresboek, login-informatie, foto's, video's of andere digitale inhoud). 

  6. Gebruikersgegevens is informatie over uw gebruik van onze Diensten, uw surfgedrag en -patronen. Dit kan gebaseerd zijn op cookies, logs of soortgelijke technologieën. Het kan uniforme resource locators (URL), clickstream, diensten die u hebt gezocht, bekeken of gebruikt, lengte van uw bezoeken en pagina-interactie gegevens bevatten. Voor meer informatie over cookies, gelieve onze Cookiebeleid te raadplegen.

  7. Locatiegegevens zijn gegevens die uw locatie bepalen met behulp van GPS-technologie of IP-adres. 

  8. Informatie van sociale media netwerken of online accounts - informatie van elke account die u met ons deelt. 

 3. We verzamelen, gebruiken en delen ook geaggregeerde gegevens zoals statistische of demografische gegevens. Geaggregeerde gegevens kunnen worden afgeleid uit uw persoonlijke gegevens, maar worden niet beschouwd als persoonsgegevens in de wet aangezien deze gegevens niet direct of indirect uw identiteit onthullen. Als we echter geaggregeerde gegevens combineren met of verbinden met uw persoonlijke gegevens zodat deze u direct of indirect kunnen identificeren, behandelen we de gecombineerde gegevens als persoonlijke gegevens die worden gebruikt in overeenstemming met dit Privacybeleid.

 

HOE WIJ PERSOONLIJKE GEGEVENS OVER U VERZAMELEN

 1. Rechtstreekse wisselwerking. Dit is informatie die u ons geeft door formulieren in de App, Web App of op de Website in te vullen of door met ons te corresponderen. U geeft ons de gegevens wanneer u een account aanmaakt, een betaalkaart bestelt, een tegoed aanvraagt of een probleem betreffende onze Diensten meldt enz. De informatie kan identiteitsgegevens, contactgegevens, financiële gegevens, transactiegegevens bevatten.

 2. Geautomatiseerde technologieën of interacties. Telkens wanneer u communiceert met onze App, Web App, Website of u onze Diensten gebruikt, kunnen wij automatisch Transactiegegevens, Technische Gegevens, Gebruikersgegevens en Locatiegegevens verzamelen.

 3. Derden of publiek beschikbare bronnen. We kunnen persoonlijke gegevens over u ontvangen van externe en openbare bronnen zoals hieronder uiteengezet: 

  1. Banken die u gebruikt om geld over te schrijven naar de rekening(en) die u bij ons aanhoudt;

  2. Commerciële partners zoals zij die aanvullende diensten aanbieden (zoals investeringsadvies),

  3. Kredietinformatiebureaus, agentschappen voor fraudepreventie of gegevensmakelaars, inclusief instellingen belast met taken van algemeen belang (zoals het Belgisch Staatsblad, de Centrale voor kredieten aan particulieren (CKP) en het bestand van de niet-gereglementeerde registraties (ENR) van de Nationale Bank van België (NBB),

  4. Adverteerdersnetwerken, analytics leveranciers en zoekinformatie leveranciers binnen en buiten de EU, 

  5. Leveranciers van technische gegevens, betalings- en bezorgservices. 

 4. Bijzondere gevallen van verzameling van persoonsgegevens. In sommige gevallen kunnen we gegevens over u verzamelen, zonder dat u in rechtstreekse verhouding met Ons staat in uw hoedanigheid van een van onze klanten. Dit kan gebeuren als u bijvoorbeeld de begunstigde bent van een betaling gemaakt door één van onze klanten of als u een klant’s

  1. gezinslid of erfgenaam,

  2. mede-lener/waarborg,

  3. wettelijke vertegenwoordiger of contactpersoon,

  4. uiteindelijke begunstigde (UBO), 

  5. schuldenaar (in geval van faillissement),

  6. schuldeiser (in geval van inbeslagname),

  7. aandeelhouder, bestuurder of vennoot,

  8. medewerker bent.

 

RECHTSGRONDEN EN DOELEINDEN WAARVOOR WE UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

 1. We zullen alleen uw persoonlijke gegevens verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, voor de volgende rechtmatige doeleinden en op basis van de volgende rechtsgronden.

 2. Overeenkomst. We hebben uw persoonlijke gegevens nodig om een contract met u te sluiten en om onze verplichtingen met betrekking tot uw contract met ons uit te voeren of om stappen te ondernemen op uw verzoek voorafgaand aan het sluiten van een contract.
  Als u geen contract met ons hebt afgesloten, verwerken wij uw persoonsgegevens niet op basis van een contract. We kunnen uw persoonlijke gegevens echter voor andere doeleinden gebruiken, zoals fraudedetectie. We controleren altijd eerst of het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor die andere doeleinden is toegestaan.

 3. Wettelijke verplichting. We verwerken uw persoonlijke gegevens om te voldoen aan wettelijke vereisten. Als bank zijn we onderworpen aan verschillende wettelijke verplichtingen die ons opleggen om uw persoonlijke gegevens te verwerken. Hieronder vallen onze verplichtingen ter bestrijding en voorkoming van fraude, het witwassen van geld en terrorismefinanciering (AWW-WWFT) en onze verplichting om zich te houden aan de gedragsregels op economisch en financieel gebied. In sommige gevallen zijn wij ook onderworpen aan de verplichting om uw persoonsgegevens bekend te maken aan gerechtelijke autoriteiten, inlichtingendiensten en regelgevende en toezichthoudende autoriteiten zoals de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), de Europese Centrale Bank (de ECB), de Nationale Bank van België (NBB) en de Federale Overheidsdienst Economie en Financiën (FOD Economie & FOD Financiën). We moeten ook voldoen aan een aantal verplichtingen in toepassing van de Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA).

 4. Legitiem belang. Wij hebben het recht om uw persoonlijke gegevens te verwerken als dit noodzakelijk is voor het legitieme belang dat wordt nagestreefd door de verwerkingsverantwoordelijke (ons) of door een derde, behalve wanneer dergelijke belangen worden overschreven door uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden. Legitieme belangen op basis van onze verwerkingsactiviteiten zijn bijvoorbeeld de volgende:  

  1. Onderzoek. We bestuderen mogelijke trends, problemen, grondoorzaken van fouten en risico's om klachten en verliezen te voorkomen. Op deze manier kunnen we ingrijpen en, indien nodig, tijdig waarschuwen. We bestuderen ook trends en de voorkeuren van onze klanten met het oog op de analyse en voortdurende ontwikkeling van de producten en diensten die we aanbieden.

b. Nieuwe en verbeterde producten en diensten. We gebruiken de persoonlijke gegevens van onze klanten om onze producten en diensten in te zetten en te ontwikkelen om bij te blijven met de evoluerende wensen en verwachtingen van onze klanten.

c. Marketing met betrekking tot onze producten en diensten. Wij verwerken uw persoonlijke gegevens ten behoeve van rechtstreekse marketingcommunicatie door het analyseren van uw behoeften, voorkeuren, gewoonten en situatie, en om onze producten en diensten aan u te vermarkten en/of te communiceren.

d. Risicobeheer en bescherming van onze wettelijke rechten. Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens om ons risicobeheer te verbeteren en om onze wettelijke rechten te verdedigen, waaronder:

i. bewijs leveren van transacties waarbij u betrokken bent of communicaties tussen u en ons;

ii. fraudepreventie, bijvoorbeeld door het detecteren van diefstal van uw identiteit of referenties (bijvoorbeeld phishing, diefstal van uw ID-document), ongeoorloofde toegang tot uw gegevens of apparaat (hackpogingen);

iii. IT-beheer, inclusief infrastructuurbeheer, bedrijfscontinuïteit en IT-beveiliging;

iv. het opstellen van statistische modellen (bijvoorbeeld om uw kredietrisicoscore te beoordelen);

v. het uitvoeren van interne controle en audit;

vi. uitvoering van claims en verdediging binnen juridische geschillen.

 1. Openbaar belang. We hebben het recht om uw persoonlijke gegevens te verwerken als en voor zover dat nodig is om redenen van wezenlijk openbaar belang (zoals het waarborgen van effectieve AWW-WWTF-processen).

 2. Toestemming. We kunnen uw persoonlijke gegevens verwerken als u ons daarvoor toestemming hebt gegeven voor een of meer specifieke doeleinden. U hebt het recht om uw toestemming op elk moment en kosteloos aan te passen of in te trekken. Aanpassing of intrekking van uw toestemming heeft geen invloed op verwerkingsactiviteiten in het verleden (de vorige verwerking van uw gegevens blijft rechtsgeldig), maar zal die verwerkingsactiviteiten die voorheen op uw toestemming waren gebaseerd beïnvloeden en mogelijk vernietigen in het geval geen andere rechtsgrond voor ons beschikbaar is om op te vertrouwen voor de specifieke verwerkingsactiviteit.

 3. Verdere verwerking. We kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken voor andere doeleinden dan het doel waarvoor uw persoonlijke gegevens aanvankelijk werden verzameld. In dat geval moet het nieuwe doel in overeenstemming zijn met de doeleinden waarvoor uw persoonlijke gegevens aanvankelijk werden verzameld. In die gevallen zullen we altijd eerst controleren of dergelijk verder gebruik van persoonlijke gegevens is toegestaan, rekening houdend met uw rechten en belangen.

 

HOE WE UW PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKEN VOOR PROFILERING EN GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

 1. Als kredietinstelling maken wij gebruik van profilering. Dit houdt in dat we in bepaalde situaties automatisch een profiel samenstellen met behulp van een set van uw persoonlijke gegevens. We doen dit met het oog op fraudedetectie wanneer (mogelijk frauduleuze) betalingstransacties worden geïnitieerd, ongebruikelijke transacties worden gedetecteerd (op basis van risicoprofielen), klant- en productacceptatie (op basis van profielen met betrekking tot kredietwaardigheid) en rechtstreekse marketing.

 2. We maken gebruik van systemen om geautomatiseerde beslissingen te nemen. Dit helpt ons om ervoor te zorgen dat onze beslissingen snel zijn en gebaseerd op wat we weten. Geautomatiseerde beslissingen kunnen een invloed hebben op het assortiment van producten, diensten of functies dat u nu of in de toekomst wordt aangeboden, of de prijs die we u hiervoor in rekening brengen. Ze zijn gebaseerd op persoonlijke informatie die we hebben of die we van anderen mogen verzamelen. Dit zijn de soorten geautomatiseerde beslissingen die we nemen:

  1. Fraudedetectie. Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens om te helpen beslissen of account(s) worden gebruikt voor fraude of het witwassen van geld. We kunnen vaststellen dat een account wordt gebruikt op een manier waarop fraudeurs werken. We kunnen ook merken dat een account wordt gebruikt op een manier dat ongebruikelijk is voor u of uw onderneming. Als we denken dat er een risico van fraude is, kunnen we de activiteit op de account(s) stopzetten of de toegang weigeren.

  2. Opening van accounts. Wanneer u een account bij ons opent, controleren we of het product of de dienst relevant voor u is, op basis van wat we weten. We controleren ook of u of uw onderneming voldoet aan de voorwaarden om het account te openen. Dit kan het controleren van de leeftijd, het inwonerschap, de nationaliteit of van de financiële positie omvatten.

  3. Kredietgoedkeuring. We gebruiken een systeem om te beslissen of u een geldlening kan toegekend worden en onder welke voorwaarden, wanneer u een krediet aanvraagt zoals een lening of creditcard. Dit wordt credit scoring genoemd. Het maakt gebruik van gegevens uit het verleden om te voorspellen hoe u een lening zou terugbetalen. Dit omvat gegevens over soortgelijke accounts die u eerder had. Credit scoring maakt gebruik van gegevens uit drie bronnen:

   1. Uw aanvraagformulier

   2. Kredietinformatiebureaus

   3. Gegevens waar we reeds over beschikken.

  4. U hebt het recht om niet te worden onderworpen aan een beslissing die uitsluitend gebaseerd is op geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering, die rechtsgevolgen met betrekking tot u teweegbrengt of op een andere manier op een vergelijkbare manier van invloed op u is. U kunt bezwaar maken tegen dergelijke geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering, door de instellingen in onze App of Web App aan te passen. We kunnen een handmatige dubbele controle uitvoeren op uw verzoek. U hebt dit recht niet als de beslissing is toegestaan door de toepasselijke wetgeving waaraan wij zijn onderworpen.

 

GEBRUIK VAN UW PERSOONSGEGEVENS VOOR DIRECTE MARKETINGDOELEINDEN

 1. Als u eerder een product of dienst bij ons hebt aangeschaft, zijn wij wettelijk toegestaan ​​u op de hoogte te houden van soortgelijke producten en diensten die wij aanbieden en die geschikt zijn voor uw behoeften. Dit geldt ook als u een bezoeker van onze Website bent. Om dit naar behoren te doen, gebruiken we verschillende bronnen, zoals de persoonlijke gegevens die we van u hebben ontvangen in het kader van het contract en informatie die wij over u verzamelen door uw gebruik van de App of Web App. Het gebruik van sociale media-gegevens hangt af van de privacy-instellingen die u op sociale-mediasites gebruikt. Ook andere informatiebronnen, waaronder openbare bronnen, zijn relevant. We zullen altijd eerst controleren of een openbare of een andere bron van informatie betrouwbaar kan worden gebruikt. Waar van toepassing zullen we controleren of u als klant heeft ingestemd met het gebruik van persoonlijke gegevens die afkomstig zijn van een andere partij. U hebt het onvoorwaardelijke recht om bezwaar te maken tegen ons gebruik van uw persoonlijke gegevens voor rechtstreekse marketing, waarbij deze rechtstreekse marketing gebaseerd is op ons legitiem belang en inclusief profilering en dit op elk moment en kosteloos. U kunt bezwaar maken tegen rechtstreekse marketing door de instellingen in onze App of Web App aan te passen.

 2. Wanneer u onze App of Web App bezoekt, kunnen wij, na uw specifieke toestemming, u rechtstreeks marketingmateriaal tonen van onze producten of diensten of product of diensten van externe partners die voor u persoonlijk relevant worden geacht. In dergelijke gevallen worden uw gegevens niet overgedragen aan dergelijke externe partners. U hebt het onvoorwaardelijke recht om uw toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor rechtstreekse marketing van producten en/of diensten van derden aan te passen of in te trekken, en dit op elk moment en kosteloos. Intrekking of aanpassing van uw toestemming is mogelijk door de instellingen in onze App of Web App aan te passen. Houd er rekening mee dat u in dergelijke gevallen van intrekking marketing materiaal van derden blijft zien, wat echter niet rechtstreekse marketing en niet gebaseerd op uw persoonlijke gegevens zal zijn, wanneer u de App of Web App gebruikt.

 3. Wij kunnen, na uw specifieke toestemming, advertenties per e-mail of telefoon doorgeven van onze producten of diensten of producten of diensten van derden aan u. In dergelijke gevallen worden uw gegevens niet overgedragen aan dergelijke externe partners. U hebt het onvoorwaardelijke recht om uw toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor rechtstreekse marketing van producten en/of diensten van derden aan te passen of in te trekken, en dit op elk moment en kosteloos. Intrekking of aanpassing van uw toestemming is mogelijk door de instellingen in onze App of Web App aan te passen. In geval van intrekking stoppen we met het verzenden van advertenties per e-mail of telefoon.

 4. Wanneer u onze App, Website of Web App bezoekt, kunnen wij u advertenties laten zien die wij relevant voor u achten op basis van cookies en vergelijkbare technologieën. In dat geval moet u akkoord zijn gegaan met ons gebruik van cookies en soortgelijke technologieën om informatie te verzamelen over uw activiteiten op deze site en andere sites om u reclame te bieden op basis van uw surfgedrag en interesses. Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie over cookies. U hebt het onvoorwaardelijke recht om uw toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor rechtstreekse marketing van producten en/of diensten van derden aan te passen of in te trekken, en dit op elk moment en kosteloos. Intrekking of aanpassing van uw toestemming is mogelijk door de instellingen in onze App of Web App aan te passen. In geval van intrekking van uw toestemming, ziet u vanaf dat moment alleen generieke advertenties.

 

DE PERSONEN MET WIE WIJ UW PERSOONLIJKE GEGEVENS DELEN

 1. Om aan voornoemde doeleinden te voldoen, geven we alleen uw persoonlijke gegevens vrij aan: 

  1. Betalingsverwerkers en netwerken (zoals Swift, Visa, Master Card),

  2. Kredietinformatiebureaus,

  3. Know Your Customer (KYC), analytische systemen en leveranciers van cyberbeveiliging, 

  4. Andere dienstenleveranciers die namens ons persoonsgegevens verwerken, waarbij wij niet toestaan dat onze externe dienstenleveranciers uw persoonlijke gegevens gebruiken voor hun eigen doeleinden en hen alleen toestaan uw persoonlijke gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden en in overeenstemming met onze instructies.

  5. Commerciële partners (bijvoorbeeld beleggingsadviesverleners).  

  6. Financiële of gerechtelijke autoriteiten, overheidsinstanties of overheidsinstanties, op verzoek en voor zover wettelijk toegestaan, 

  7. Bepaalde gereguleerde beroepsbeoefenaars zoals incassobureau’s, advocaten, notarissen of accountants;

  8. Elke andere derde partij, maar dit op voorwaarde van uw voorafgaande toestemming. 

 

INTERNATIONALE OVERDRACHTEN VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

 1. In het geval van internationale overdrachten afkomstig van de EER naar een niet-EER-land waarvan de Europese Commissie heeft erkend dat deze een passend niveau van gegevensbescherming bieden, zullen uw persoonlijke gegevens op deze basis worden overgedragen. Wanneer we in de VS gevestigde leveranciers gebruiken, kunnen we gegevens aan hen overdragen als ze deel uitmaken van het Privacy Shield, wat vereist dat zij vergelijkbare bescherming bieden voor persoonsgegevens die worden gedeeld tussen de EER en de VS.

 2. Voor overdrachten naar niet-EER-landen waarvan het beschermingsniveau door de Europese Commissie niet als adequaat is erkend, zullen we ofwel een beroep doen op een uitzondering die van toepassing is op de specifieke situatie (bijvoorbeeld als de overdracht noodzakelijk is om onze overeenkomst met u uit te voeren, zoals bij een internationale betaling) of een van de volgende waarborgen implementeren om de bescherming van uw persoonlijke gegevens te waarborgen:

  1. Standaard contractuele clausules goedgekeurd door de Europese Commissie;

  2. Binding Corporate Rules.

 

HOE LANG HOUDEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS BIJ

 1. We bewaren uw persoonlijke gegevens voor de periode, vereist voor de verwerkingsdoeleinden zoals hierboven uiteengezet, die nodig is om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving of als het nodig is met betrekking tot onze operationele vereisten, zoals accountbeheer, het faciliteren van klantrelatiebeheer en het reageren op juridische vorderingen of regelgevende verzoeken. 

 2. De periode waarvoor wij informatie over u bewaren, is afhankelijk van het type informatie en de doeleinden waarvoor we het gebruiken. Bijvoorbeeld:

  1. gegevens die voor AWW-doeleinden worden gebruikt - gedurende 10 jaar vanaf de individuele transactie of vanaf het einde van de contractuele relatie;

  2. gegevens die worden bewaard als bewijs van transacties - gedurende 10 jaar vanaf de verwerking van de transactie in kwestie;

  3. klachten van klanten - gedurende 5 jaar vanaf de betreffende klacht;

  4. prospectiegegevens die voor marketingdoeleinden worden gebruikt - gedurende 3 jaar na de verzameling van de betreffende gegevens;

  5. FATCA- en CRS-documenten - gedurende 7 jaar vanaf 1 januari volgend op het jaar van afsluiting van het account, de verklaring of de operatie.

 

UW RECHTEN EN HOE U DIE KAN UITOEFENEN

 1. In overeenstemming met toepasselijke regelgeving, hebt u de volgende rechten:

  1. Op inzage: u kunt informatie verkrijgen over de verwerking van uw persoonlijke gegevens en een kopie al uw verzamelde persoonlijke gegevens die door ons is verwerkt.

  2. Op rectificatie: als u van mening bent dat uw persoonlijke gegevens onjuist of onvolledig zijn, kunt u eisen dat dergelijke persoonlijke gegevens dienovereenkomstig worden aangepast of aangevuld.

  3. Op gegevenswissing: u kunt het verwijderen van uw persoonlijke gegevens vragen. We zijn echter niet altijd in staat om dit te doen, en we hoeven niet altijd akkoord te gaan om dit te doen, bijvoorbeeld als we wettelijk verplicht zijn om uw persoonlijke gegevens voor een langere periode te bewaren.

  4. Op beperking: u kunt de beperking aanvragen van de verwerking van uw persoonlijke gegevens, als:

i. u denkt dat uw persoonlijke gegevens onjuist zijn;

ii. u denkt dat wij uw persoonlijke gegevens niet mogen verwerken;

iii. we uw persoonlijke gegevens willen vernietigen, maar u hebt deze nog steeds nodig (bijvoorbeeld nadat de bewaartermijn is geëindigd).

 • Op bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens, op grond van uw specifieke situatie. U hebt het absolute recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor rechtstreekse marketing doeleinden, waaronder profilering met betrekking tot dergelijke rechtstreekse marketing.

 • Op overdraagbaarheid: waar dit wettelijk van toepassing is, hebt u het recht om de aan ons verstrekte persoonlijke gegevens aan u terug te bezorgen of, indien technisch mogelijk, over te dragen aan een derde partij.

 • Op intrekking van uw toestemming: waar u uw toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, heeft u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. 

 • Om te vragen dat we onze beslissing niet alleen op basis van geautomatiseerde processen, inclusief profilering, nemen. U kunt dergelijk bezwaar maken tegen een geautomatiseerde beslissing en vragen of iemand deze opnieuw beoordeelt, tenzij een dergelijke beslissing is toegestaan door de toepasselijke wet waaraan wij zijn onderworpen. 

 1. U kunt uw hierboven opgesomde rechten uitoefenen door gebruik te maken van de gegevens in Punt 3. Houd er rekening mee dat u in dat geval ten minste uw voornaam en familienaam, handtekening en een kopie van uw identiteitsbewijs moet verstrekken. Bij gebreke hieraan kunnen we u niet identificeren en niet handelen op uw verzoek. Als u namens iemand anders een verzoek indient, moet u het bewijs leveren van uw mandaat om een dergelijk verzoek in te dienen.

 2. U hoeft geen vergoeding te betalen voor toegang tot uw persoonlijke gegevens (of om andere rechten uit te oefenen). We kunnen echter een redelijke vergoeding in rekening brengen als uw verzoek duidelijk ongegrond, herhaaldelijk of overdreven is. Als alternatief kunnen we onder deze omstandigheden weigeren om aan uw verzoek te voldoen.

 3. We proberen binnen één maand op alle rechtmatige verzoeken te antwoorden.

 

KLACHTEN

 1. Als u klachten heeft over dit Privacybeleid of over hoe wij uw gegevens beschermen of gebruiken, neem dan contact op met onze DPO via de contactgegevens in Punt 3 hierboven. Houd er rekening mee dat als u per e-mail of per post contact met ons opneemt, het vereist is om op zijn minst uw voor- en familienaam, handtekening en een kopie van uw identiteitsbewijs te verstrekken. Anders kunnen we u niet identificeren en dientengevolge uw klacht beantwoorden.

 2. Als u zich zorgen maakt over ons gebruik van uw persoonlijke gegevens of als u denkt dat we uw vragen of zorgen niet adequaat hebben behandeld, hebt u het recht om op elk moment een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, die toezicht houdt op de verwerking van persoonsgegevens in België, per e-mail aan contact@apd-gba.be, via hun hulplijn op +32 (0) 2 274 48 00 of door te schrijven naar Persstraat 35, 1000 Brussel.
  We zouden echter de kans waarderen om uw zorgen te behandelen, voordat u de betreffende instantie benadert, dus gelieve in eerste instantie contact op te nemen met onze DPO.

 

WIJZIGINGEN AAN DIT PRIVACYBELEID

 1. Aangezien wijzigingen in de wet of in onze diensten en producten van invloed kunnen zijn op de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens gebruiken, behouden wij ons het recht voor om dit Privacybeleid te wijzigen of aan te passen, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Wij informeren u over wezenlijke wijzigingen via onze App, Website of Web App of via andere gebruikelijke communicatiekanalen. Als u de App, Website of Web App blijft gebruiken na een wijziging van dit Privacybeleid, stemt u in met het gewijzigde Privacybeleid. 

Aion respecteert je privacy

We gebruiken cookies om je de beste surfervaring te bieden. De gegevens die door cookies en pixels worden verzameld, worden gebruikt om de website te optimaliseren voor onze bezoekers en om gerichte informatie aan te bieden.

 

Functionele cookies zijn essentieel om de website en applicatie goed en veilig te laten functioneren.

Voor meer informatie over de cookies die we verwerken, klik hier.