Zapisz się do listy oczekujących już teraz

Zgadzam się na otrzymywanie informacji o ofercie banku

 

Informacja banku o przetwarzaniu danych osobowych. Podane dane będą przetwarzane przez bank wyłącznie w celu przekazania informacji o ofercie Banku przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy lub do momentu wycofania zgody. Administratorem danych jest Aion Bank SA/NV z siedzibą w Belgii,  Avenue de la Toison d’Or - Guldenvlieslaan 26/28, 1050 Bruksela. Dane zostały podane dobrowolnie, z prawem dostępu do treści i poprawienia. Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną, w której znajdują się dane kontaktowe inspektora danych osobowych banku.

Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych (Klauzula informacyjna)
KLAUZULA INFORMACYJNA
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AION BANK SA/NV z siedzibą w Belgii, Avenue de la Toison d’Or - Guldenvlieslaan 26/28, 1050 Bruksela, adres dla doręczeń w Polsce: Dobra 40, 00-344 Warszawa
2. Z Administratorem można kontaktować się:
a. listownie (Dobra 40, 00-344 Warszawa),
b. za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem privacy@aion.be.
3. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych. Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest pod adresem poczty elektronicznej: privacy@aion.be lub w formie pisemnej na adres Administratora.
4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przekazania informacji na temat oferty banku dot. świadczenia usług bankowych świadczonych przez Aion obejmujących otwarcie rachunku bankowego  – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO*,
5. Odbiorcami przetwarzanych danych osobowych będą:
a. podwykonawcy Administratora (na podstawie umowy powierzenia) np. podmioty świadczące usługi wsparcia i utrzymania IT, usługi księgowe, usługi archiwizacji i zarządzania dokumentacją, doradztwo prawne, usługi audytu,
b. podmioty uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, takie jak np. policja, prokuratura, sąd.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy lub do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie. 
7. Przysługują Pani/Panu następujące prawa:
a. prawo dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii,
b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
c. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
d. prawo do usunięcia danych osobowych,
e. prawo do przenoszenia danych,
f. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
Aby skorzystać ze swoich praw należy skontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych (za pośrednictwem poczty e-mail lub poczty tradycyjnej pisząc na adres korespondencyjny Administratora).
8. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).
9. Podanie danych osobowych, które wymagają Pani/Pana zgody jest dobrowolne, lecz konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości realizacji celu do do realizacji którego te dane są niezbędne.
10. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane przez Administratora mogą być przekazywane do państwa trzeciego znajdującego się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”). W takim przypadku przekazanie danych będzie następowało w sposób zapewniający poziom bezpieczeństwa Pani/Pana danych osobowych nie niższy niż zagwarantowany na podstawie przepisów obowiązujących w krajach należących do EOG, w tym na podstawie RODO*. Może Pani/Pan uzyskać kopię danych osobowych przekazywanych do państw trzecich kontaktując się z Administratorem w sposób wskazany w pkt 2.
11. Przetwarzanie danych nie obejmuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.


*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (także jako „RODO”).